Пра курсы
ГАРАДЫ :

| Тэма: Мова

30.10.2014
СЛОЎНІК Мова (+ ВІДЭАВЕРСІЯ)

Добра вучылі гэтыя словы ў школе?.. )

disketa-smallСПАМПУЙЦЕ ПРЭЗЕНТАЦЫЮ POWER POINT

СПАМПУЙЦЕ РАЗДАТКУ Ў WORD

Гук. Мілагучнасць

Літара

Склад. Чытаць па складах.

Слова

 

Часткі слова: 

Прыстаўка

Корань

Суфікс

Канчатак

Постфікс

Сказ

Абзац

Тэкст

Націск – рус. ударение

Націскны склад

Слоўнік

Слоўнікавы запас

Мовазнаўства

Мовазнаўца

Арфаэпія – правілы вымаўлення

Графіка – правілы напісання

Правапіс (арфаграфія)

Граматыка

Марфалогія

Словаўтварэнне

Лексіка

Пунктуацыя

Сінтаксіс

Фразеалогія

Гісторыя мовы

Культура мовы

 

Знакі прыпынку

Коска – рус. запятая

Кропка – рус. точка

Шматкроп’е – рус. многоточие

Клічнік – рус. восклицательный знак

Пытальнік – рус. вопросительный знак

Злучок – рус. дефис

Двукоссе – рус. кавычки

Пісьменны – 1. Пра чалавека, які піша без памылак, адукаваны 2. Пра тэкст без памылак

Пісьмовы – які мае пісьмовую форму

Прамова

Перамовы

Сумоўе

Змова

Адмова

Дамова

Размова. Размоўнік

Вымова

Маўленне

Вымаўленне

 

Часціны мовы – рус. части речи

Назоўнік – рус. имя существительное

Прыметнік – рус. имя прилагательное

Займеннік – рус. местоимение

Лічэбнік – рус. числительное

Прыслоўе – рус. наречие

Дзеяслоў – рус. глагол

Дзеепрыметнік – рус. причастие

Дзеепрыслоўе – рус. деепричастие

Злучнік – рус. союз

Часцінка (часціца) – рус. частица

Выклічнік –рус.  междометье

Гукаперайманне – рус. звукоподражание

 

Члены сказа – члены предложения

Дзейнік – рус. подлежащее

Выказнік – рус. сказуемое

Дапаўненне – рус. дополнение

Акалічнасць – рус.  обстоятельство

Азначэнне – рус. определение

 

Простая мова – рус. прямая речь

Ускосная мова – рус.  косвенная речь

вода питьевая киев

best-cooler.reviews/category/coleman/

на сайте 3kovra.com.ua